F2F BİLİŞİM REKLAM VE DANIŞMANLIK HİZMTELERİ LTD. ŞTİ. AŞAĞIDA YAZAN MADDE VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ KABUL EDER.

Satış Sözleşmesi

DANIŞMANLIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TARİH : SÖZLEŞME NO:

 

MADDE 1.TARAFLAR

Hizmeti Talep Eden(Danışan):
Ticari Ünvanı:
Adresi :
Temsile Yetkili Kişi :
Telefon :
Vergi D. Vergi No:
Hizmeti Sunan(Danışman) :
Ticari Ünvanı:  F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Adresi : BUTTIM IS MRK. D BLOK KAT:1 NO:1257 BURSA
Temsile Yetkili Kişi : İLKER ÖZGÜVEN
Telefon : 0.224.211 3326
Vergi D. Vergi No: ULUDAĞ / 3840358951

 

Yukarıda Ticari Unvanları ile mali kayıt bilgileri ve tebligata elverişli adresleri belirtilen taraflar arasında aşağıda yazılı şartlarla bir danışmanlık hizmet sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşmede iş sahibi tüzel kişi (DANIŞAN)  ve işi üzerine alan tüzel kişi  (DANIŞMAN ) olarak anılacaktır.

Taraflar, bildirdikleri adreste değişiklik olması halinde bu değişikliği 3 iş günü içinde karşı tarafa bildirmekle yükümlüdürler. Bildirilmeyen adres değişiklikleri dolayısıyla yapılamayan tebligatlardan taraflar karşılıklı olarak sorumlu tutulamazlar.

MADDE 2.SÖZLEŞMENİN KONUSU

 • İşbu sözleşme, “DANIŞMAN” ile “DANIŞAN ” arasında, “DANIŞAN” firmanın yüklenicisi / tedarikçisi olduğu / olacağı, mevcut ve muhtemel,  şirket ana sözleşmesinde yer alan iştigal konuları dahilindeki ihtiyaç duyacağı dış ticaret süreçlerinde; “DANIŞAN” a verilecek olan teknik ve idari danışmanlık ile sağlanacak diğer destek hizmetlerinin kapsamını ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini konu alır.
 • Bu genel çerçeve dahilinde “DANIŞMAN” tarafından hangi hizmetlerin sunulacağı, bu sözleşmenin 3.maddesinde “Sözleşme Dahilinde Verilecek Hizmetler” başlığı altında ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

MADDE 3 .SÖZLEŞME DAHİLİNDE VERİLECEK GENEL VE ÖZEL HİZMETLER :

 • Sözleşme kapsamında, “DANIŞMAN” şirket tarafından, aşağıda belirtilen GENEL hususlar ve PAZARLAMA İŞ PLANI hakkında bilgilendirme, yönlendirme ve danışmanlık hizmeti sunulacaktır.
 • ”DANIŞMAN” şirket tarafından, ” DANIŞAN ” şirketin, faaliyet gösterdiği alanlar ile sınırlı olmak üzere, ilgili dış ticaret mevzuatındaki değişikliklerin takibi yapılarak internet ortamı üzerinden “DANIŞAN” şirketin konu ile ilgili birimleri e-posta gönderilmek sureti ile bilgilendirilecektir.
 • “DANIŞMAN” şirket, “DANIŞAN “ şirket çalışanlarını sözleşme konusu ile ilgili olarak bilgilendirmek ve yönlendirmek üzere, en az bir adet konusunda uzman personelini, “ DANIŞAN” şirketin yukarıda anılan adresinde, işin o an ki icabına göre, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesi gereğince günlük çalışma süresi 7.5 saati aşmayacak biçimde, en az 15 günde bir hazır bulunduracak ve bire bir eğitim ve/veya danışmanlık hizmeti verecektir.
 • “DANIŞMAN” Şirket tarafından sağlanacak uzmanlarca, iş yerinde olunmayan sürelerde, internet üzerinden /ağ bağlantısında global bir sorunu yaşanılması veya sunucunun hizmet dışı olması durumu hariç/ erişim saatleri içinde danışmanlık hizmeti verilecek olup, GSM ile verilecek olan destek hizmeti ise gün içerisinde 09.00- 19.00 saatleri arasında sağlanacaktır.
 • İşin mahiyetinin gerektirmesi hallerinde, teknik şartnamelerin işin uzmanlarınca incelenerek, hazırlanacak dosyaları ve tekliflerin teknik uygunluğunun sağlanması için bilgi desteği sağlanacaktır.

MADDE 4. SÖZLEŞME DAHİLİNDEKİ YASAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER :

 • “DANIŞMAN” şirket, vereceği danışmanlık hizmeti ve yönlendirmelerinde, “DANIŞAN” şirketin verdiği bilgi ve belgelerin doğruluğundan hareketle sonuca varacağından, yanlış ve eksik bilgilendirme veya evrakta/usulde/kayıtta sahtecilik gibi bir durumda, bu durumun yargı kararı ile sabit olması halinde her tür hukuki ve cezai sorumluluk “DANIŞAN “ şirkete aittir.
 • ”DANIŞAN ” şirketin Özel Yükümlülükleri:
  • İşbirliği Yapma Yükümlülüğü: Danışmanlık hizmetinin sonunda belirlenen amaca ulaşılabilmesi için danışan tarafından her türlü bilgi, risk ve tehlike danışmana bildirilmelidir. Etkin ve verimli bir biçimde hizmetin ifası amacıyla danışan ile danışman her zaman işbirliği içerisinde hareket etmelidirler.
  • Sır Saklama Yükümlülüğü: Danışan, danışmandan öğrendiği ticari sır niteliğindeki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür
 • DANIŞMAN Şirketin Özel Yükümlülükleri:
  • Danışmanlık Edimini İfa Yükümlülüğü: Danışman, sözleşme ve hizmet konuları ile ilgili her türlü araştırma ve gerekli analizleri yapmak, bunların çözümü ve geliştirilmesi amacıyla projeler üretmek ve bunları gerçekleştirmekle yükümlüdür.
  • Sorumluluk : İş Yerinde dış danışman kullanılması halinde , dış danışmanlardan kaynaklanan anlaşmazlıklarda tüm sorumluluk danışmanlık şirkete aittir.
  • Özen Gösterme Yükümlülüğü: Danışman, sözleşme konusu edimleri yerine getirirken gerekli dikkati ve özeni göstermekle yükümlüdür.
  • Bilgi Verme Yükümlülüğü: sözleşmesinin süresi doyunca danışmanlık ya da belli bir edimin meydana getirilmesi gibi hizmetlerde danışman, danışana bilgi vermekle yükümlüdür. Uzun süreli danışmanlık hizmetlerinde ise işlerin gidişatı ve danışman tarafından yapılanlar hakkında raporlar düzenlenerek danışana rapor sunulacaktır
  • Sadakat Yükümlülüğü: DANIŞMAN” şirketin bu iş kapsamında görevlendireceği her tür personel işin yapılması sırasında öğrendiği bilgileri ve belgeleri “DANIŞAN” şirket veya yetkilisinin bilgi ve izni dışında açıklayamaz, üçüncü şahıslara bilgi, kayıt ve belgelerin suretlerini veremez.

Madde 5. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:

 • Sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren …   aydır  / bir takvim yılıdır.
 • Sözleşmenin başlangıç tarihi, ….. / …… /  2021olup Sözleşme süresinin sonunda, sözleşme, taraflarca feshedilmediği takdirde ücrete ilişkin madde yeniden düzenlenip sözleşmeye eklenmek suretiyle aynı şartlarla bir yıl uzatılabilir.

Madde 6- İŞİN TASFİYESİ VE SÖZLEŞMENİN İPTALİ

 • Taraflar karşılıklı rızaları ile sözleşmeyi her zaman feshedebilirler. Ancak, “DANIŞMAN” şirket ve görevlendireceği personel, bu sözleşmenin 2.maddesi ile üzerine aldığı hizmetlere ilişkin yükümlülüklerini haklı bir sebep olmaksızın yerine getirmekten vazgeçtiği ve haklı bir sebep olmaksızın sözleşmeden caydığı takdirde “DANIŞAN “ şirketin sözleşmeyi yazılı bildirimde bulunarak tek taraflı feshetme hakkı vardır. Bu durumda “DANIŞMAN” şirket hiçbir ücret isteminde bulunamaz. Peşin aldığı ücret ve varsa sarf etmediği gider avansını ve müvekkilin verdiği belgeleri geri vermeğe mecburdur.
 • “İŞ SAHİBİ” şirketin, haklı bir sebep olmaksızın bu sözleşmenin akdinden sonra sözleşmeden cayması, sözleşme konusu işi, kısmen veya tamamen “DANIŞMAN” şirketin yazılı iznini almadan bir başkasına yaptırması, istenen giderleri ve aylık ücreti ödememesi, idari müracaatlar, danışmanlık süreci işleyişi için gerekli, bilgi, belge ve delilleri vermemesi, adresini değiştirdiği halde yeni adresini yazılı olarak bildirmeyip işin takibini bu suretle imkansız hale getirmesi gibi işin takip ve sonuçlandırılmasını her ne suretle olursa olsun engellediği durumlarda “DANIŞMAN” şirket yazılı bildirimde bulunmak sureti ile sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda sözleşmede belirtilen yıllık ücretin tamamının başkaca bir ihbar veya takibe gerek kalmaksızın derhal ve bir defada “DANIŞMAN “ şirkete ödenmesi gerekir.
 • Tarafların bu sözleşmeden doğmuş/doğacak tazminat, alacak ve benzeri haklarının tahsili genel hükümlere tabidir.

Madde 7.ÜCRETİN TUTARI VE ÖDEME ŞEKLİ

 • “DANIŞMAN” şirketin , bu sözleşmenin 2.maddesinde tanımlanan işlere karşılık, bir sözleşme dönemine münhasır olacak şekilde alacağı ücret……………….TL (yalnız …………………………………………………………………….Türk Lirası ) olup,
 • söz konusu ücret “DANIŞAN” şirket tarafından; Her ayın en geç 5.gününe kadar nakit olarak “DANIŞMAN” şirketin Garanti Bankası Buttim Şubesi No.lu hesabına ödenecektir.
 • Ücrete KDV dahildir / değildir.
 • Bu sözleşmeden doğacak tüm vergi, resim, harç ve benzeri giderler “DANIŞAN” şirket tarafından karşılanacaktır.
 • Ücret, sözleşmede belirtilen şekilde ödenmediği takdirde “ DANIŞMAN” şirketin sözleşmeyi fesih ve işi bırakma hakkı doğar. Alacakları için genel hükümlere göre her tür takip ve dava hakları saklıdır. Ayrıca bu sözleşmeye konu işlerle ilgili olarak başka meslek mensubunun işi almaması konusunda bildirimde bulunma hakkı vardır.
 • Sözleşmede yazılı ücret, yalnızca sözleşmede belirtilen işler içindir. Sözleşmede yer almayan işlerin, “DANIŞMAN” şirkete yaptırılması halinde ilgili meslek mensubuna ücret tarifesinin altında kalmamak koşuluyla ayrı ücret ödenir.

 

Madde 8. İHTİLAFLARIN HALLİNDE YETKİLİ MERCİ

Bu sözleşmeden doğacak her tür anlaşmazlıkların hallinde, taraflarca öncelikle sulh yolu ile anlaşmazlığın giderilmesi esastır. Ancak, ihtilafların bu yolla halledilememesi halinde ihtilafların hallinde yetkili merci  BURSA  Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

İşbu sözleşme, ……/…………/2021  tarihinde iki nüsha olarak hazırlanarak taraflarca okunup imza altına alınmış, birer sureti taraflara verilmiştir.

Hizmeti Talep Eden(Danışan): Hizmeti Sunan(Danışman) :
Ticari Ünvanı: Ticari Ünvanı:  F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Adresi : Adresi : BUTTIM IS MRK. D BLOK KAT:1 NO:1257 Osmangazi BURSA
Temsile Yetkili Kişi : Temsile Yetkili Kişi : İLKER ÖZGÜVEN
İmza / Kaşe : İmza / Kaşe :

Kullanım Koşulları

 TARAFLAR
F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca “Firmamız” olarak anılacaktır.
Adres: BUTTİM İş Merkezi İstanbul Cd. Altınova Mh. No : 1257 D Blok Kat : 1 Osmangazi / BURSA
Müşteri: Bu sözleşmeyi, Firmamızın online hosting satış bölümünde yapacağı başvuru esnasında,Web tasarım hizmeti başlamasında, fotoğrafçılık ve web sitemizin hizmetlerimiz sayfasında bulunan hizmetlerin herhangi bir tanesinin alımında onaylayan şahıs veya kurum.

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ
Müşteri’nin Firmamızın web sitesi üzerinden yapacağı online başvuru ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir.

 BİLDİRİMLER
Firmamızın, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir.

Müşteri online kayıt esnasında ve/veya daha sonra Firmamıza bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder. Firmamızın müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı, müşteri Firmamıza hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

FİRMAMIZIN SAĞLAYACAĞI SERVİSLER
Firmamızın, müşterinin online başvuru esnasında bildirdiği servislerin kendi sisteminde kurulumunu gerçekleştirir, ilgili ücretlerin kredi kartından veya havale yolu peşin tahsilatını takiben, müşterinin servislerini kullanıma açar ve müşteriyi bilgilendirir.

 ÜCRETLER VE ÖDEME
Müşteri, Firmamızın hosting servisleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri (kullanılan servis içeriğine bağlı olarak) ödemeyi kabul eder. Ücretler, her kullanım dönemi başında peşin olarak tahsil edilecektir. Web tasarımınında ise %50 peşin ön ödeme olacak şekilde,  %50 ise web sitesi teslimindedir.

Firmamızın, servis ücretlerini, müşteriye sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir. Firmamızın her türlü servis ücretlendirmesi ile ilgili düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Servis ücretlerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, Firmamızın web sitesi ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşterinin Firmamızın servislerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir. Uygulanacak servis ücretlendirmesi enflasyon ve dolar kuru üzerinden artış gösterir.

Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, aylık hesap planlarında 5 iş günü önceden, yıllık hesap planlarında 15 iş günü önceden haber vermek şartı ile, Firmamızın yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yada müşteri paneli yolu ile sonlandırabilir. Bu durumda, Firmamızın, müşterinin içinde bulunduğu kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme işlemi yapmayacaktır. Sözleşmenin sona erdiği tarihte, müşterinin Firmamızın  olan borçları, sonlanma tarihinde kredi kartı hesabından tahsil edilecektir. Sözleşmenin müşteri tarafından sonlandırılması durumunda, müşteriye ait Firmamızın’da bulundurulan hizmete ait bütün kayıtlar silinecektir.

Hosting ve kullanılan hizmetlerin aidat ödemelerinin yapılmaması ve firmamızın mağduriyeti durumunda, firmamız verdiği hizmeti kesme ve sorumluluk reddini saklı tutar. Aynı şekilde web tasarım hizmetlerinin ücretlerinin ödenmemesi durumunda verilen hizmeti sonlandırılması ve kaldırılması eylemini saklı tutar.

Müşteri, sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca, Firmamıza tahsilat için bildirdiği kredi kartı bilgilerinin güncelliğinden sorumludur. Müşteri, kredi kartının son kullanma tarihinin değişmesi durumunda, bu bilgiyi Firmamızın’ma iletecektir.

Firmamızın, müşterinin kredi kartı hesabından tahsilat gerçekleştirilememesi durumunda, müşterinin ilgili servislerini askıya alma veya sözleşmeyi tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

Firmamızın, müşterinin tercih ettiği durumlarda yada talebi üzerine, servislerin bağlı bulunduğu alan adı ile ilgili yenileme işlemlerini gerçekleştirerek, ilgili ücretlerin tahsilatını kredi kartı hesabından gerçekleştirecektir.

FİRMAMIZIN SINIRLI SORUMLULUĞU
Firmamızın MÜŞTERİYE SAĞLANAN SERVİSLERİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ÇABAYI SARF EDECEKTİR. BUNUNLA BERABER, Firmamızın SERVİSLERİN MÜŞTERİNİN İHTİYAÇLARINI TAM OLARAK KARŞILAYACAĞINI, KESİNTİSİZLİĞİNİ, HATASIZLIĞINI VE GÜVENİLİRLİK SEVİYESİNİ GARANTİ ETMEZ. MÜŞTERİNİN BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA SAĞLANAN HERHANGİ BİR SERVİSİN KULLANIMINDAN VE/VEYA KULLANILAMAMASINDAN DOLAYI OLUŞABİLECEK DİREKT VE/VEYA DOLAYLI ZARARLARINDA Firmamızın SORUMLULUĞU, EN FAZLA SAĞLANAN SERVİSLERİN TOPLAM BEDELİ KADAR OLABİLİR.

 FİRMAMIZIN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
Aksi belirtilen durumlar hariç, müşterinin yapacağı online işlemler ile ilgili olarak, Firmamızın kayıtları geçerli sayılacaktır.

 MÜŞTERİ’NİN HAKLARININ DEVRİ
Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki servislerini müşteri panelinden Firmamızın onayı olmadan devredebilir.Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan Firmamızın hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 SÖZLEŞMENİN SONLANMASI
Firmamızın, müşteriye 5 işgünü önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin Firmamızın’ma ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, müşteriye iade edilir.

Müşterinin bu sözleşmede veya Firmamızın Servis Kullanım Şartlarında belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, Firmamızın, müşteriye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

Müşterinin kredi kartından servislerle ilgili tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda, Firmamız sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, 5 işgünü önceden haber vermek şartı ile, Firmamızın’ma yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yolu ile sonlandırabilir.

SERVİS KULLANIM ŞARTLARININ KABULÜ
Müşteri, bu sözleşmeyi onaylayarak, yürürlükteki “Firmamızın Servis Kullanım Şartları”nı kabul etmiştir. “Firmamızın Servis Kullanım Şartları”nın geçerli hali, Firmamızın hizmet sözlesmesi web sayfasında yayınlanmaktadır.

 ONLINE SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ
Müşterinin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, Firmamızın https://www.f2fbilisim.com adresine sahip web sitesi nde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşteri, Firmamızın servislerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde T.C. BURSA Mahkemeleri yetkilidir.

Site Kullanım Koşulları

F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık HizmetleriHizmet Şartları

 1. Şartlar

www.f2fbilisim.com adresindeki web sitesine erişerek, bu hizmet şartlarına, geçerli tüm yasalara ve düzenlemelere bağlı kalmayı kabul edersiniz ve geçerli yerel yasalara uymaktan sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Bu şartların hiçbirine katılmıyorsanız, bu siteyi kullanmanız veya bu siteye erişmeniz yasaktır. Bu web sitesinde bulunan materyaller geçerli telif hakkı ve ticari marka kanunları ile korunmaktadır.

HİZMETİN BAŞKASINA SATILMASI YADA DEVREDİLMESİ

Tarafımızca verilen hizmetin maddi gelir elde etmek amacıyla rızamız ve bilgimiz dışında devredilmesi ve satılması durumunda hukuki işlem başlatılması yada tek taraflı olarak sözleşmenin fesedilmesi ve tüm hizmetin geri iadesiz ve karşılıksız sonlandırma hakkı saklıdır. Rıza ve bilgi dahilinde yapılan devir / satış işlemlerinde ilk sözleşme tarihi ve maddeleri ışığında yeni kullanıcıya devredilmiş olunur. Devir sahibinin ekstra talepleri ve sözleşme yenileme isteği olursa tarife ve ücretlendirme tarafımızdan revize edilir ve sunulur.

 1. Kullanım Lisansı

Yalnızca kişisel, ticari olmayan geçici görüntüleme için F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleriweb sitesinde bulunan bilgi ve/veya yazılımın (işbu metinde “materyal” olarak anılacaktır) bir kopyasını geçici olarak indirmek için izin verilir. Bu izin yalnızca F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleritarafından bildirilen şartlarda kullanım lisansı verildiği anlamına gelip, diğer lisansların devri ve/veya ünvan devri somnucunu doğurmaz. Bu lisans uyarınca işbu madde devamında yazılı işlem ve hakları kullanamazsınız: materyalleri değiştirmek veya kopyalamak, materyalleri herhangi bir ticari amaç için veya kamuya açık bir teşhir için (ticari veya ticari olmayan) kullanmak. F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleriinternet sitesinde yer alan herhangi bir yazılımı derhal açma ve/veya tersine çevirme girişiminde bulunmak, materyallerden telif hakkı ve/veya diğer tescilli notları çıkarmak veya materyalleri bir başkasına devretmek ve/veya herhangi bir başka sunucudaki materyalleri “aynalamak”.

Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal etmeniz durumunda otomatik olarak sonlandırılır veya F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleritarafından gerekli görülen durumlarda ve herhangi bir zamanda sonlandırılabilir. Bu materyallere dair kullanım lisansının herhangi bir şekilde sonlandırılması veya bu lisansın feshi hallerinde nezdinizde bulunan indirilmiş materyalleri elektronik ve/veya basılı olarak imha etmeniz gerekmektedir.

 1. Feragatname

F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleriinternet sitesinde yer alan materyaller bu web sitesinde belirtilen şekilde olduğu gibi sağlanmaktadır. F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri, herhangi bir şekilde ima etmiş olsa dahi hiçbir garanti vermez ve işbu sözleşmeyle örtülü garantiler veya satılabilirlik koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmemesi veya diğer hakların ihlal edilmemesi gibi diğer tüm garantileri reddeder ve reddeder.

Ayrıca, F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri, web sitesinde yer alan materyallerin kullanımının doğruluğu, olası sonuçları veya güvenilirliği ile ilgili veya bu materyallerle veya bu siteyle bağlantılı herhangi bir siteyle ilgili başka hiçbir şekilde garanti vermez veya beyan etmez.

 1. Sınırlamalar

F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleriveya tedarikçileri; hiçbir koşulda F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleriinternet sitesinde bulunan materyallerin kullanılmasından ve/veya kullanılmamasından doğacak zararlardan ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir veri ve/veya kar zararı ve/veya iş kesintisinden, F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleriveya F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleriyetkili temsilcisine bu tür bir hasar olasılığı yazılı veya sözlü olarak bildirmiş olsa dahi, sorumlu tutulamaz.

 1. Materyallerin doğruluğu

F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleriweb sitesinde görünen materyaller teknik, tipografik veya fotografik hatalar içerebilir. F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri, web sitesindeki materyallerin hiçbirinin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmemektedir. F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri, web sitesinde bulunan materyallerde herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman değişiklik yapabilir. Ancak F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetlerimateryalleri güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır.

 1. Bağlantılar

F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri, web sitesine bağlı sitelerin tümünü incelememiştir ve bu sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, sitenin F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleritarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu tür bağlantılı web sitelerinin kullanımı münhasıran kullanıcının sorumluluğundadır.

 1. Değişiklikler

F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri, bu hizmet şartlarını web sitesi için herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Bu web sitesini kullanarak güncel hizmet şartlarına bağlı kalmayı kabul etmiş sayılırsınız.

 1. Geçerli Yasa

Bu koşullar ve bu koşullar sebebi ile doğacak uyuşmazlıklarda yargı görev ve yetkisi münhasıran T.C. yasalarına göre belirlenir.

Bu koşullar tarihinden itibaren geçerlidir.

 1. Şirket Bilgileri

Şirket Adı : F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri

BURSA

Geri İade ve İptal Kosulları

GERI İADE ve İPTAL KOŞULLARI NELERDİR?
www.f2fbilisim.com adresinden alınan Hosting hizmetinden memnun kalınmadığı takdirde ilk 7 iş günü içerisinde ücret iadesi söz konusudur.
diğer hizmetlerin geri ödemesi söz konusu olamaz.

Web tasarım size özel yapıldığından dolayı geri iadesi kesinlikle söz konusu olamaz.

Alan adı tescilleri otomatik olarak ICANN ve METU tarafından yapıldığı için, iade söz konusu değildir.

web sitesi üzerinden alınan hosting hizmetinden memnun kalmadığınız taktirde alınan hosting bedeli 15 gün içerisinde banka hesabınıza yatıralacaktır.

GARANTİ KOŞULLARI NELERDİR?
satış sözleşmesinde, garanti koşulları ve yasal yükümlülükler detaylı olarak anlatılmıştır. Bu sayfaya ulaşmak için tıklayınız.a

Geri İade ve İptal Kosulları

GERI İADE ve İPTAL KOŞULLARI NELERDİR?
Www.f2fbilisim.com adresinden alınan Hosting hizmetinden memnun kalınmadığı takdirde ilk 7 iş günü içerisinde ücret iadesi söz konusudur.
diğer hizmetlerin geri ödemesi söz konusu olamaz.

Web tasarım size özel yapıldığından dolayı geri iadesi kesinlikle söz konusu olamaz.

Alan adı tescilleri otomatik olarak ICANN ve METU tarafından yapıldığı için, iade söz konusu değildir.

web sitesi üzerinden alınan hosting hizmetinden memnun kalmadığınız taktirde alınan hosting bedeli 15 gün içerisinde banka hesabınıza yatıralacaktır.

GARANTİ KOŞULLARI NELERDİR?
satış sözleşmesinde, garanti koşulları ve yasal yükümlülükler detaylı olarak anlatılmıştır. Bu sayfaya ulaşmak için tıklayınız.

nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Alan adı , sunucu ve teknik destek yenilemesi hizmet başlangıcı tarihinden ( alan adının tarafımızca alınması ve sunucunun açılması )  itibaren 12 aylık periyodlar halinde yapılmaktadır. Alan adı , sunucu ve teknik destek yenilemeleri yıllık olarak piyasa rayiç bedeli , enflasyon ve kur şartları göz önünde bulundurularak artış/azalış yapılması hakkı tarafımızca saklıdır. Teknik destek süresi boyunca yıl içerisinde talep edilen ve verilen hizmetler göz önünde buludurularak ücretin revize edilmesi hakkı tarafımızca saklıdır. Sadece wordpress web sitesi kurulumlarında yenileme hizmetinin feshi tek taraflı olarak yapılabilmektedir. WordPress sitelerde veritabanı ve kaynak dosyalar ( özel yazılım pluginler hariç ) tarafınıza iletilir. WordPress web sitenizi başka bir datacenterdan alacağınız hizmet ile yayımlamaya devam edebilirsiniz. Tarafımızca yeni hostinge kurulum hizmeti yapılmamaktadır.

 • Alan adı ve sunucu hizmeti eğer tarafımızca veriliyorsa yaşanbilecek kesintilerde müdahale.
 • Güvenlik tehditi konularında müdahale.
 • Ürün yükleme , resim değiştirme , yazı değiştirme konularında e-posta ve telefon yoluyla yönlendirme.
 • Sanal pos , ödeme vb gibi konularda yaşanbilecek kesintilerde teknik müdahale ve destek.
 • Web alt yapı ve uygulama geliştirmelerde danışmanlık.

12 aylık süre boyunca tarafımızda verilen Instagram , Facebook , Google reklam kampanyaları harcama yapılan bütçe kadarının ;

10.000 TL ve altı için %25
10.000 TL üstü için %20’si

hesaplanarak tarafınıza hizmet bedeli olarak faturalandırılır.

HİZMET ALAN TARAF İÇİN ŞART VE YÜKÜMLÜLÜK KABUL FORMU

Shopping Cart

Yardım merkezine hoşgeldiniz.

Mesaj gönderin
Çağrı merkezimizi arayın
E-posta gönderin
WhatsApp
Sizi Arayalım
Hemen Ara Teklif Al