Satış Sözleşmesi

DANIŞMANLIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TARİH : SÖZLEŞME NO:

 

MADDE 1.TARAFLAR

Hizmeti Talep Eden(Danışan):
Ticari Ünvanı:
Adresi :
Temsile Yetkili Kişi :
Telefon :
Vergi D. Vergi No:
Hizmeti Sunan(Danışman) :
Ticari Ünvanı:  F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Adresi : BUTTIM IS MRK. D BLOK KAT:1 NO:1257 BURSA
Temsile Yetkili Kişi : İLKER ÖZGÜVEN
Telefon : 0.224.211 3326
Vergi D. Vergi No: ULUDAĞ / 3840358951

 

Yukarıda Ticari Unvanları ile mali kayıt bilgileri ve tebligata elverişli adresleri belirtilen taraflar arasında aşağıda yazılı şartlarla bir danışmanlık hizmet sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşmede iş sahibi tüzel kişi (DANIŞAN)  ve işi üzerine alan tüzel kişi  (DANIŞMAN ) olarak anılacaktır.

Taraflar, bildirdikleri adreste değişiklik olması halinde bu değişikliği 3 iş günü içinde karşı tarafa bildirmekle yükümlüdürler. Bildirilmeyen adres değişiklikleri dolayısıyla yapılamayan tebligatlardan taraflar karşılıklı olarak sorumlu tutulamazlar.

MADDE 2.SÖZLEŞMENİN KONUSU

 • İşbu sözleşme, “DANIŞMAN” ile “DANIŞAN ” arasında, “DANIŞAN” firmanın yüklenicisi / tedarikçisi olduğu / olacağı, mevcut ve muhtemel,  şirket ana sözleşmesinde yer alan iştigal konuları dahilindeki ihtiyaç duyacağı dış ticaret süreçlerinde; “DANIŞAN” a verilecek olan teknik ve idari danışmanlık ile sağlanacak diğer destek hizmetlerinin kapsamını ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini konu alır.
 • Bu genel çerçeve dahilinde “DANIŞMAN” tarafından hangi hizmetlerin sunulacağı, bu sözleşmenin 3.maddesinde “Sözleşme Dahilinde Verilecek Hizmetler” başlığı altında ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

MADDE 3 .SÖZLEŞME DAHİLİNDE VERİLECEK GENEL VE ÖZEL HİZMETLER :

 • Sözleşme kapsamında, “DANIŞMAN” şirket tarafından, aşağıda belirtilen GENEL hususlar ve PAZARLAMA İŞ PLANI hakkında bilgilendirme, yönlendirme ve danışmanlık hizmeti sunulacaktır.
 • ”DANIŞMAN” şirket tarafından, ” DANIŞAN ” şirketin, faaliyet gösterdiği alanlar ile sınırlı olmak üzere, ilgili dış ticaret mevzuatındaki değişikliklerin takibi yapılarak internet ortamı üzerinden “DANIŞAN” şirketin konu ile ilgili birimleri e-posta gönderilmek sureti ile bilgilendirilecektir.
 • “DANIŞMAN” şirket, “DANIŞAN “ şirket çalışanlarını sözleşme konusu ile ilgili olarak bilgilendirmek ve yönlendirmek üzere, en az bir adet konusunda uzman personelini, “ DANIŞAN” şirketin yukarıda anılan adresinde, işin o an ki icabına göre, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesi gereğince günlük çalışma süresi 7.5 saati aşmayacak biçimde, en az 15 günde bir hazır bulunduracak ve bire bir eğitim ve/veya danışmanlık hizmeti verecektir.
 • “DANIŞMAN” Şirket tarafından sağlanacak uzmanlarca, iş yerinde olunmayan sürelerde, internet üzerinden /ağ bağlantısında global bir sorunu yaşanılması veya sunucunun hizmet dışı olması durumu hariç/ erişim saatleri içinde danışmanlık hizmeti verilecek olup, GSM ile verilecek olan destek hizmeti ise gün içerisinde 09.00- 19.00 saatleri arasında sağlanacaktır.
 • İşin mahiyetinin gerektirmesi hallerinde, teknik şartnamelerin işin uzmanlarınca incelenerek, hazırlanacak dosyaları ve tekliflerin teknik uygunluğunun sağlanması için bilgi desteği sağlanacaktır.

MADDE 4. SÖZLEŞME DAHİLİNDEKİ YASAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER :

 • “DANIŞMAN” şirket, vereceği danışmanlık hizmeti ve yönlendirmelerinde, “DANIŞAN” şirketin verdiği bilgi ve belgelerin doğruluğundan hareketle sonuca varacağından, yanlış ve eksik bilgilendirme veya evrakta/usulde/kayıtta sahtecilik gibi bir durumda, bu durumun yargı kararı ile sabit olması halinde her tür hukuki ve cezai sorumluluk “DANIŞAN “ şirkete aittir.
 • ”DANIŞAN ” şirketin Özel Yükümlülükleri:
  • İşbirliği Yapma Yükümlülüğü: Danışmanlık hizmetinin sonunda belirlenen amaca ulaşılabilmesi için danışan tarafından her türlü bilgi, risk ve tehlike danışmana bildirilmelidir. Etkin ve verimli bir biçimde hizmetin ifası amacıyla danışan ile danışman her zaman işbirliği içerisinde hareket etmelidirler.
  • Sır Saklama Yükümlülüğü: Danışan, danışmandan öğrendiği ticari sır niteliğindeki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür
 • DANIŞMAN Şirketin Özel Yükümlülükleri:
  • Danışmanlık Edimini İfa Yükümlülüğü: Danışman, sözleşme ve hizmet konuları ile ilgili her türlü araştırma ve gerekli analizleri yapmak, bunların çözümü ve geliştirilmesi amacıyla projeler üretmek ve bunları gerçekleştirmekle yükümlüdür.
  • Sorumluluk : İş Yerinde dış danışman kullanılması halinde , dış danışmanlardan kaynaklanan anlaşmazlıklarda tüm sorumluluk danışmanlık şirkete aittir.
  • Özen Gösterme Yükümlülüğü: Danışman, sözleşme konusu edimleri yerine getirirken gerekli dikkati ve özeni göstermekle yükümlüdür.
  • Bilgi Verme Yükümlülüğü: sözleşmesinin süresi doyunca danışmanlık ya da belli bir edimin meydana getirilmesi gibi hizmetlerde danışman, danışana bilgi vermekle yükümlüdür. Uzun süreli danışmanlık hizmetlerinde ise işlerin gidişatı ve danışman tarafından yapılanlar hakkında raporlar düzenlenerek danışana rapor sunulacaktır
  • Sadakat Yükümlülüğü: DANIŞMAN” şirketin bu iş kapsamında görevlendireceği her tür personel işin yapılması sırasında öğrendiği bilgileri ve belgeleri “DANIŞAN” şirket veya yetkilisinin bilgi ve izni dışında açıklayamaz, üçüncü şahıslara bilgi, kayıt ve belgelerin suretlerini veremez.

Madde 5. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:

 • Sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren …   aydır  / bir takvim yılıdır.
 • Sözleşmenin başlangıç tarihi, ….. / …… /  2021olup Sözleşme süresinin sonunda, sözleşme, taraflarca feshedilmediği takdirde ücrete ilişkin madde yeniden düzenlenip sözleşmeye eklenmek suretiyle aynı şartlarla bir yıl uzatılabilir.

Madde 6- İŞİN TASFİYESİ VE SÖZLEŞMENİN İPTALİ

 • Taraflar karşılıklı rızaları ile sözleşmeyi her zaman feshedebilirler. Ancak, “DANIŞMAN” şirket ve görevlendireceği personel, bu sözleşmenin 2.maddesi ile üzerine aldığı hizmetlere ilişkin yükümlülüklerini haklı bir sebep olmaksızın yerine getirmekten vazgeçtiği ve haklı bir sebep olmaksızın sözleşmeden caydığı takdirde “DANIŞAN “ şirketin sözleşmeyi yazılı bildirimde bulunarak tek taraflı feshetme hakkı vardır. Bu durumda “DANIŞMAN” şirket hiçbir ücret isteminde bulunamaz. Peşin aldığı ücret ve varsa sarf etmediği gider avansını ve müvekkilin verdiği belgeleri geri vermeğe mecburdur.
 • “İŞ SAHİBİ” şirketin, haklı bir sebep olmaksızın bu sözleşmenin akdinden sonra sözleşmeden cayması, sözleşme konusu işi, kısmen veya tamamen “DANIŞMAN” şirketin yazılı iznini almadan bir başkasına yaptırması, istenen giderleri ve aylık ücreti ödememesi, idari müracaatlar, danışmanlık süreci işleyişi için gerekli, bilgi, belge ve delilleri vermemesi, adresini değiştirdiği halde yeni adresini yazılı olarak bildirmeyip işin takibini bu suretle imkansız hale getirmesi gibi işin takip ve sonuçlandırılmasını her ne suretle olursa olsun engellediği durumlarda “DANIŞMAN” şirket yazılı bildirimde bulunmak sureti ile sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda sözleşmede belirtilen yıllık ücretin tamamının başkaca bir ihbar veya takibe gerek kalmaksızın derhal ve bir defada “DANIŞMAN “ şirkete ödenmesi gerekir.
 • Tarafların bu sözleşmeden doğmuş/doğacak tazminat, alacak ve benzeri haklarının tahsili genel hükümlere tabidir.

Madde 7.ÜCRETİN TUTARI VE ÖDEME ŞEKLİ

 • “DANIŞMAN” şirketin , bu sözleşmenin 2.maddesinde tanımlanan işlere karşılık, bir sözleşme dönemine münhasır olacak şekilde alacağı ücret……………….TL (yalnız …………………………………………………………………….Türk Lirası ) olup,
 • söz konusu ücret “DANIŞAN” şirket tarafından; Her ayın en geç 5.gününe kadar nakit olarak “DANIŞMAN” şirketin Garanti Bankası Buttim Şubesi No.lu hesabına ödenecektir.
 • Ücrete KDV dahildir / değildir.
 • Bu sözleşmeden doğacak tüm vergi, resim, harç ve benzeri giderler “DANIŞAN” şirket tarafından karşılanacaktır.
 • Ücret, sözleşmede belirtilen şekilde ödenmediği takdirde “ DANIŞMAN” şirketin sözleşmeyi fesih ve işi bırakma hakkı doğar. Alacakları için genel hükümlere göre her tür takip ve dava hakları saklıdır. Ayrıca bu sözleşmeye konu işlerle ilgili olarak başka meslek mensubunun işi almaması konusunda bildirimde bulunma hakkı vardır.
 • Sözleşmede yazılı ücret, yalnızca sözleşmede belirtilen işler içindir. Sözleşmede yer almayan işlerin, “DANIŞMAN” şirkete yaptırılması halinde ilgili meslek mensubuna ücret tarifesinin altında kalmamak koşuluyla ayrı ücret ödenir.

 

Madde 8. İHTİLAFLARIN HALLİNDE YETKİLİ MERCİ

Bu sözleşmeden doğacak her tür anlaşmazlıkların hallinde, taraflarca öncelikle sulh yolu ile anlaşmazlığın giderilmesi esastır. Ancak, ihtilafların bu yolla halledilememesi halinde ihtilafların hallinde yetkili merci  BURSA  Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

İşbu sözleşme, ……/…………/2021  tarihinde iki nüsha olarak hazırlanarak taraflarca okunup imza altına alınmış, birer sureti taraflara verilmiştir.

Hizmeti Talep Eden(Danışan): Hizmeti Sunan(Danışman) :
Ticari Ünvanı: Ticari Ünvanı:  F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Adresi : Adresi : BUTTIM IS MRK. D BLOK KAT:1 NO:1257 Osmangazi BURSA
Temsile Yetkili Kişi : Temsile Yetkili Kişi : İLKER ÖZGÜVEN
İmza / Kaşe : İmza / Kaşe :
Shopping Cart

Yardım merkezine hoşgeldiniz.

Mesaj gönderin
Çağrı merkezimizi arayın
E-posta gönderin
WhatsApp
Sizi Arayalım
Hemen Ara Teklif Al