KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre F2F BİLİŞİM REKLAM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

Kanunun “Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10’ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu bilgilendirme hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla F2F BİLİŞİM REKLAM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Tarafından hazırlanmış olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber ; F2F Bilişim Ltd. çalışanları ve/veya bayiler gibi firmamız ile anlaşmalı üçüncü kişiler ile bunların ticari varlıklarını sürdürebilmek ve geliştirebilmek için katıldıkları çeşitli toplantı, iş ağı oluşturma organizasyonu (networking), potansiyel iş görüşmesi gibi organizasyonlarda paylaşarak alenileştirdiğiniz veya paylaşılmasına rıza gösterdiğiniz ad, soyadı, unvan, çalıştığınız kurum adı, telefon numarası ve e-posta adresi verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, bayiler, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Buna ek olarak F2F Bilişim Ltd’ye yönelik olarak geri bildirim, şikâyet ve benzeri konular için 08503050744 hattımızı, internet sayfasını kullandığınızda veya firma internet sitemizi ve F2F Bilişim Ltd’ye bağlantılı sosyal medya hesaplarını ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz yine yukarıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, F2F Bilişim Ltd. markalı ürünlerinin tanıtımı, bu ürünlere ilişkin kampanyalar, promosyonlar ve diğer pazarlama aktiviteleri ile firmamız tarafından düzenlenen veya düzenlenmesinde firmamızın desteği olan çeşitli toplantı, seminer ve eğitimlere katılım için davet ve bilgilendirme yapılması ve resmi tatil, özel gün ve bayramlara ilişkin tebrik mesajı gönderilmesi başta olmak üzere F2F Bilişim Ltd  ve iştirakleri ile  firmamız ile anlaşmalı gerçek ve tüzel kişilerin mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, sizlerle aramızda yapılacak sözleşmelerin kurulması ve/veya ifa edilmesi veya kanunlarda öngörülen nedenlerle KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; işlenebilecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır. Ancak firmamız tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılabilmesi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin teminen  iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, ve kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Ayrıca ilgili kanunlarda öngörülen durumlarda kanunla yetkilendirilen bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları, adli makamlar veya güvenlik güçlerine ilgili mevzuatı sınırladığı ölçüde KVKK Md.28 çerçevesinde tarafımızca aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmeden ve açık rızanız aranmaksızın aktarılabilir.

F2F Bilişim Ltd.  Kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

 1. Kişisel Verileriniz Saklama Süresi

KVKK’ya uygun olarak, işbu aydınlatma bildiriminde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK Madde 7(1) hükmü uyarınca işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya sizin herhangi bir zamanda yapacağınız talep üzerine tarafımızca silinecek ve yok edilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak: Kişisel veri sahibi olarak haklarınız şunlardır:

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. f) KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 7. h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz . Başvurunuzu:

Altınova Mah. Buttim İş Merkezi D Blok Kat : 1 Osmangazi / Bursa adresine yazılı olarak;

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı legal@f2fbilisim.com  e-posta adresine;

KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı ilkerozguven@hs06.kep.tr  KEP adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde KVKK tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilir.

Firma Ünvanı : F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri LTD. ŞTİ.
Adres :BUTTİM İş Merkezi Altınova Mh. İstanbul yolu Cd. No : 1257  D Blok Kat : 1 Osmangazi / BURSA
Vergi Daires : Uludağ
Vergi Numarası : 384 035 89 51
Garanti Bankası IBAN Numarası : TR57 0006 2000 3540 0006 2950 68
QNB Finansbank EnPara IBAN Numarası : TR51 0011 1000 0000 0098 4418 83

SORUMLULUK REDDİ BEYANI

Bu İnternet Sitesi ve her türlü içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Firmamız , www.f2fbilisim.com Web sitesindeki bütün malzemenin ve bilginin (“İçerik”) hazırlanma aşamasında, yer alan bilgilerin doğru ve güncel olması konusunda büyük bir özen göstermekte olmasına rağmen, bu malzeme ve bilginin doğruluğu ve/veya bütünlüğü hakkında herhangi bir beyanda bulunmamakta ve de bu hususta herhangi bir garanti vermemekte; ayrıca firmamız bu içerik ve/veya bu içeriğe güvenilerek alınmış kararlar hakkında herhangi bir mesuliyet kabul etmemektedir.

Bu web sitesinden bağlantı verilen üçüncü taraf web siteleri için sağlayıcıların kendileri sorumludur. Firmamız, bu tür üçüncü şahıs web sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir. Web sitemiz, bilgimiz dışında bir web sayfası aracılığıyla bir köprü aracılığıyla bağlanmış olabilir. Firmamız , Bu web sitesine bağlantılı olan üçüncü kişilerin web sitelerinde yer alan ve üçüncü tarafların sorumlu oldukları içeriklere ilişkin herhangi bir sorumluluk üstlenilmeyeceği gibi Bu internet sitesinin kullanımı sırasında veya sonrasında oluşabilecek herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve(veya) bilgisayar virüsü ve(veya) hat ve(veya) sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, firmamız sorumlu tutulamaz.

F2F Bilişim Ltd. ; internet Sitesinde yer alan eskimiş bilgileri kaldırmakla veya güncellemekle veya düzeltmekle yükümlü değildir. Ayrıca, bu İnternet Sitesinde yer alan bilgileri dilediği vakit, önceden bildirmeksizin, düzeltme, genişletme veya herhangi diğer bir şekilde yeniden düzenleme hakkını saklı tutmaktadır.

Bununla birlikte firmamız , hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı prensip edinmiştir. Firmamız ; 5651 sayılı yasada tanımlanan “yer sağlayıcı” olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur.

Bu sebeple, sitemiz “uyar ve kaldır” prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri , temsilcileri veya meslek birlikleri, legal@f2fbilisim.com  E-posta adresine bildiride bulunabilirler.

Bu adrese gelen talep ve şikayetler hukuk danışmanlarımız tarafından incelenecek, şikayet/talep yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler kaldırılacaktır.

Site yönetimine ulaşmadan yapılan hukuki işlemlerden site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu siteye giren veya hizmet alan her  kullanıcı bu duyurudan haberdar olmuş kabul edilir.

Şikayet ve önerilerinizi info@f2fbilisim.com adresine yada BUTTİM İş Merkezi İstanbul Cd. Altınova Mh. D Blok Kat : 1 No : 1257 Osmangazi / BURSA adresine yazılı beyan yoluyla iletebilirsiniz.

Shopping Cart

Yardım merkezine hoşgeldiniz.

Mesaj gönderin
Çağrı merkezimizi arayın
E-posta gönderin
WhatsApp
Sizi Arayalım