Domain / Alan Adı talep etmek için aşağıdaki forma almak istediğiniz domain adresinizi doğru şekilde yazınız.. Sizinle iletişime geçebilmek için telefon numaranızın doğru olduğundan ve hafta içi mesai saatleri içerisinde ulaşılabilir olacağınızdan emin olun.

  Domain Kayıt Talebinizi Yandaki Formu Doldurarak Bize İletebilirsiniz

  Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre F2F BİLİŞİM REKLAM VE
  DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri
  sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun “Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10’ncu
  maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı
  konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.
  Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek
  amacıyla F2F BİLİŞİM REKLAM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. tarafından
  hazırlanmıştır.
  İlgili Kişi: F2F BİLİŞİM REKLAM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ile satış
  sözleşmesi imzalayacak, iimzalayan yada bilgi edinmem amacıyla iletişime geçen siz
  bazı kişisel verilerini işlediğimiz siz Kanun tarafından ilgili kişi olarak
  tanımlanmaktasınız.
  Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını
  ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden
  sorumlu olan F2F BİLİŞİM REKLAM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. veri
  sorumlusudur.
  İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
  Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen Satış
  Sözleşmesinin kurulması ya da ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle
  KVKK Md.5/2c’ye istinaden
  Soyadı, Adı, İmza, T.C. Kimlik No, Telefon Numarası (Sabit), Kişisel E-Posta Adresi,
  Telefon Numarası (Mobil), Kurum E-Postası, Faks Numarası, Vergi Dairesi, Vergi Kimlik
  No, Adres ve İletişim Zamanı
  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amacıyla hukuki
  yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizden KVKK Md.5/2ç’ye istinaden
  Soyadı, Adı, T.C. Kimlik No, Evrak Tarihi, Evrak No, Vergi Dairesi, Vergi Kimlik No, Adres,
  Adres İl ve Adres İlçe
  İl​etişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla şartları sağlayan meşru
  menfaatlerimiz sebebiyle KVKK Md.5/2f’ye istinaden
  Soyadı, Adı, İmza, Telefon Numarası (Sabit), Kişisel E-Posta Adresi, Telefon Numarası
  (Mobil) ve Kurum E-Postası, kişisel verileriniz tarafımızdan işlenmektedir.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması
  Kişisel verileriniz kanunlarda öngörülen durumlarda kanunla yetkilendirilen bakanlıklar,
  Cumhurbaşkanlığı kurulları, adli makamlar veya güvenlik güçlerine ilgili mevzuatın
  sınırladığı ölçüde KVKK Md.28 çerçevesinde tarafımızca aydınlatma yükümlülüğü yerine
  getirilmeden ve açık rızanız aranmaksızın aktarılabilir.
  Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal
  yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır
  Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri
  Kişisel verileriniz kâğıt ortamında otomatik olmayan; internet, e-posta gibi dijital
  ortamlarda otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.
  Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız
  İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek
  zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na
  doğrudan şikayette bulunulamaz.
  Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:
  a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
  kullanılmadığını öğrenme,
  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
  isteme,
  e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin
  silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü
  kişilere bildirilmesini isteme,
  g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
  suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
  zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

  Başvuru Yöntemi
  Başvurunuzu:
  ● Altınova Mah. Buttim İş Merkezi D Blok Kat : 1 Osmangazi / Bursa adresine yazılı
  olarak;
  ● info@f2fbilisim.com kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta
  adresinizi kullanarak;

  Shopping Cart

  Yardım merkezine hoşgeldiniz.

  Mesaj gönderin
  Çağrı merkezimizi arayın
  E-posta gönderin
  WhatsApp
  Sizi Arayalım