Domain / Alan Adı talep etmek için aşağıdaki forma almak istediğiniz domain adresinizi doğru şekilde yazınız.. Sizinle iletişime geçebilmek için telefon numaranızın doğru olduğundan ve hafta içi mesai saatleri içerisinde ulaşılabilir olacağınızdan emin olun.

[contact-form-7 id="5270" title="Domain Kayıt Talebi"]

Domain Kayıt Talebinizi Yandaki Formu Doldurarak Bize İletebilirsiniz

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre F2F BİLİŞİM REKLAM VE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri
sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun “Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10’ncu
maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı
konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.
Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek
amacıyla F2F BİLİŞİM REKLAM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. tarafından
hazırlanmıştır.
İlgili Kişi: F2F BİLİŞİM REKLAM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ile satış
sözleşmesi imzalayacak, iimzalayan yada bilgi edinmem amacıyla iletişime geçen siz
bazı kişisel verilerini işlediğimiz siz Kanun tarafından ilgili kişi olarak
tanımlanmaktasınız.
Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını
ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden
sorumlu olan F2F BİLİŞİM REKLAM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. veri
sorumlusudur.
İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen Satış
Sözleşmesinin kurulması ya da ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle
KVKK Md.5/2c’ye istinaden
Soyadı, Adı, İmza, T.C. Kimlik No, Telefon Numarası (Sabit), Kişisel E-Posta Adresi,
Telefon Numarası (Mobil), Kurum E-Postası, Faks Numarası, Vergi Dairesi, Vergi Kimlik
No, Adres ve İletişim Zamanı
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amacıyla hukuki
yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizden KVKK Md.5/2ç’ye istinaden
Soyadı, Adı, T.C. Kimlik No, Evrak Tarihi, Evrak No, Vergi Dairesi, Vergi Kimlik No, Adres,
Adres İl ve Adres İlçe
İl​etişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla şartları sağlayan meşru
menfaatlerimiz sebebiyle KVKK Md.5/2f’ye istinaden
Soyadı, Adı, İmza, Telefon Numarası (Sabit), Kişisel E-Posta Adresi, Telefon Numarası
(Mobil) ve Kurum E-Postası, kişisel verileriniz tarafımızdan işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz kanunlarda öngörülen durumlarda kanunla yetkilendirilen bakanlıklar,
Cumhurbaşkanlığı kurulları, adli makamlar veya güvenlik güçlerine ilgili mevzuatın
sınırladığı ölçüde KVKK Md.28 çerçevesinde tarafımızca aydınlatma yükümlülüğü yerine
getirilmeden ve açık rızanız aranmaksızın aktarılabilir.
Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal
yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır
Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri
Kişisel verileriniz kâğıt ortamında otomatik olmayan; internet, e-posta gibi dijital
ortamlarda otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.
Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız
İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek
zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na
doğrudan şikayette bulunulamaz.
Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

Başvuru Yöntemi
Başvurunuzu:
● Altınova Mah. Buttim İş Merkezi D Blok Kat : 1 Osmangazi / Bursa adresine yazılı
olarak;
● info@f2fbilisim.com kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta
adresinizi kullanarak;

Shopping Cart

Yardım merkezine hoşgeldiniz.

Mesaj gönderin
Çağrı merkezimizi arayın
E-posta gönderin
WhatsApp
Sizi Arayalım